Juvenia

Godzin wychowania fizycznego w szkołach jest:
za mało
za dużo
w sam raz
Patronat medialny
WAMA-SPORT » Wama-Sport Gazeta On-Line Olsztyn24 » Olsztyn24 Gazeta Olsztyńska » Gazeta Olsztyńska Sport wm.pl » Sport

Statut Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” jest dobrowolnym, powszechnym i samorządnym stowarzyszeniem sportowo - wychowawczym uczniów, nauczycieli i innych osób działających dla dobra sportu szkolnego.

Rozwija kulturę zdrowotną, fizyczną oraz sport wśród młodzieży szkolnej,
Jest rzecznikiem promocji zdrowia, higienicznego trybu życia i prawidłowego rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej,
Uczestniczy w realizacji zadań w dziedzinach: edukacji narodowej, zdrowia, kultury fizycznej, ekologii i ochrony środowiska lub innych, zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia

Podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej. a w szczególności tych grup, które ze względu na warunki zdrowotne i socjalne nie mają równych szans rywalizacji w różnych formach współzawodnictwa sportowego.
Działa na rzecz pozyskiwania do pracy z dziećmi i młodzieżą wolontariuszy, w szczególności nauczycieli i rodziców i dba o systematyczne podnoszenie ich kwalifikacji.

ROZDZIAŁ I
NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY.

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia”- w skrócie SSS „Juvenia”, zwane dalej „Stowarzyszeniem „Juvenia”.
§ 2
Terenem działania i siedzibą władz Stowarzyszenia „Juvenia” jest miasto Olsztyn.  
§ 3
1.  Stowarzyszenie „Juvenia” posiada osobowość prawną.

§ 4
1. Stowarzyszenie „Juvenia”  jest członkiem Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego
2. Stowarzyszenie „Juvenia” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji kultury fizycznej.
§ 5.
Stowarzyszenie „Juvenia” używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów
§ 6  
1. Stowarzyszenie „Juvenia” jest organizacją o celach nie zarobkowych, a wszelkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczane są na realizację zadań statutowych.
2. Stowarzyszenie „Juvenia” opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków. Do realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
3. W Stowarzyszeniu zabrania się:
1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2/ przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
4. Stowarzyszenie „Juvenia” może prowadzić działalność statutową poprzez swoje organy wykonawcze i swoich członków oraz inne podmioty, którym może powierzać wykonywanie zleconych zadań publicznych

ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 7
Celem Stowarzyszenia „Juvenia” jest :
1/ realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
2/ uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej,
3/ inspirowanie różnych środowisk do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego biologicznego rozwoju młodzieży szkolnej,
4/ rozwijanie zainteresowań sportowych młodzieży szkolnej,
5/ rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży zdrowym stylem życia.
§ 8
1. Stowarzyszenie „Juvenia” rozwija aktywność i samorządność młodzieży i dorosłych, w szczególności wychowawców, nauczycieli i rodziców, poprzez działalność odpłatną oraz nieodpłatną pożytku publicznego.
2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie usług w zakresie:
1/ organizowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna,
2/ krzewienia kultury zdrowotnej i fizycznej,
3/ wdrażania higienicznego trybu życia,
4/ popularyzowanie ekologii, turystyki, edukacji ekologicznej,
5/ reprezentowania spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej uczniów,
6/ programowania działalności sportowej w środowisku szkolnym,
7/ stwarzania utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego,        8/ działania na rzecz rozbudowy obiektów sportowych, przyszkolnych i innych,
9/ współdziałania w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z władzami oświatowymi wszystkich szczebli oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami,
10/ integrowania środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju fizycznego i sportu młodzieży szkolnej,
3. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest świadczenie usług w zakresie:
1/ organizowania imprez i zawodów sportowych służących rozwijaniu krajowych i zagranicznych kontaktów młodzieży szkół Olsztyna,                                                                                                         2/ programowania i organizowania szkolenia młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych organizatorów sportu, młodzieżowych sędziów sportowych i młodzieżowych instruktorów,
3/ organizowania i podejmowania działań mających na celu zwiększenie zainteresowania osób dorosłych zdrowiem i rozwojem fizycznym młodzieży.
4/ programowania i organizowania obozów sportowych i szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej,
5/ doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie szkoleń, dostarczanie materiałów metodycznych, pomoc w kształceniu zawodowym, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie statusu zawodowego i społecznego wolontariuszy i funkcjonariuszy kultury fizycznej, w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia „Juvenia” dzielą się na :
1/ zwyczajnych,
2/ wspierających,

§ 10.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia „Juvenia” są osoby fizyczne reprezentujące środowisko szkolne oraz inne, popierające i wspomagające realizację celów i zadań określonych Statutem SSS „Juvenia”.  

§ 11.
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające merytorycznie lub finansowo realizację celów i zadań określonych Statutem.
§ 12.
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego zgłoszenia.
2. Szczegółowe zasady przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających określa Zarząd.
§ 13.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do :
l/ uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia i być wybieranym do władz oraz komisji regulaminowych
2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
3/ uzyskiwania od władz i organów Stowarzyszenia informacji o działalności i zamierzeniach SSS „Juvenia”,
4/ otrzymania od władz Stowarzyszenia pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności,
5/ uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny nie może łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.
§ 14.
Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 15.
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należą:
l/ aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,
2/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3/ uczestniczenie w realizacji zadań programowych Stowarzyszenia,
4/ opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Zarządu Stowarzyszenia.
§ 16.
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:
l/ rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia „Juvenia”,
2/ rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem wspierającym SSS „Juvenia”,
3/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
4/ rozwiązania się Stowarzyszenia „Juvenia”.
§ 17
Członkom zwyczajnym oraz działaczom i wolontariuszom Stowarzyszenia za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz za osiągnięcia sportowe i wychowawcze mogą być przyznawane następujące wyróżnienia i nagrody:
l/ pochwały ustne lub pisemne,
2/ nagrody,
3/ dyplomy i odznaki honorowe.
§ 18.
W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia mogą być stosowane następujące kary:
l/ upomnienie ustne,
2/ upomnienie pisemne,
3/ pozbawienie członkostwa przez wykluczenie.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie Członków SSS „Juvenia”,
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
3. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu Stowarzyszenia.
4. Jeżeli inne postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawionych do głosowania w I terminie lub bez względu na obecność liczby osób uprawnionych do głosowania w II terminie.

§ 20.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków  
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie zwoływane jest co cztery lata przez Zarząd Związku.
4. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zebrania.
§ 21.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd na podstawie :
1/ uchwały Zarządu ,
2/ wniosku Komisji Rewizyjnej,
3/ wniosku uchwalonego przez co najmniej 1/2 członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostaje zwołane.
3. Termin, miejsce i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być podany do wiadomości delegatom nie później niż 14 dni przed datą Zebrania.
§ 22.
1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie SSS „Juvenia” oraz członkowie ustępujących władz Związku.
2. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział uczestnicy poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania.
§ 23.
W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym  
1/ przedstawiciele członków wspierających,
2/ osoby zaproszone przez Zarząd.
§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1/ uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3/ udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4/ wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
5/ uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
6/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia „Juvenia” i o przeznaczeniu jego majątku,
7/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez uczestników Walnego Zebrania.


ZARZĄD
§ 25.
Władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami jest Zarząd .
§ 26.
1. Zarząd składa się z 3-5 członków wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym według zasad ustalonych przez Walne Zebranie.
2. Liczbę członków Zarządu na daną kadencją ustala każdorazowo Walne Zebranie.
§ 27.
1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
3/ kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
4/ uchwalanie i realizowanie budżetu Stowarzyszenia,
5/ uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia,
6/ uchwalanie wysokości składek członkowskich,
7/ powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności,
8/ składanie wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych do Komisji Rewizyjnej,
2. Zarząd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, a w przypadku składu zarządu większego niż 3 osoby, również Wiceprzewodniczącego

3. Do jednoosobowej reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnione są, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Urzędujący Członek Zarządu SSS „Juvenia”
4. Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
5. Członkami zarządu mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 

KOMISJA REWIZYJNA
§ 28.
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą :
1/ kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
2/ składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
3/ występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi ,

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

KOOPTACJA WŁADZ
§ 29.
1. W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawa kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie mogą przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.


ROZDZIAŁ5
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 30.
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
1/ ruchomości,
2/ nieruchomości,
3/ fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1/ składki członkowskie,
2/ wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
3/ dotacje, darowizny, subwencje,
4/ indywidualne wpłaty pochodzące z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych,
5/ dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz innej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego.

§ 31.
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, Przewodniczącego oraz Urzędującego Członka Zarządu lub Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz Skarbnika.
§ 32.
Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwala Zarządu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33.
Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania Członków, przy obecności w I terminie co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania i w II terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 34.
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
2.Uchwała powinna określać tryb likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenie jego majątku.
3.Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.
M

Przekaż Juvenii
Wyszukiwarka
Najczęściej czytane
Najnowsze galerie
Najnowsze filmy
Ostatnio komentowane
Finansuje nas
Są z nami
Copyright by Stowarzyszenie Sportu Szkolnego „Juvenia” w Olsztynie
Tworzymy utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego.     |     Rozwijamy zainteresowania sportowe młodzieży szkolnej.     |     Promujemy wśród dzieci i młodzieży szkół Olsztyna zdrowy styl życia.     |     Działamy na rzecz wyrównywania szans i warunków uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej.     |     Witamy na stronie internetowej Stowarzyszenia Sportu Szkolnego „Juvenia”     |